--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชางานฝึกฝีมือ  โดย ครูอุทัย พลเขตต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และครูบุญชู  แพงบุตรดี  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ---
 
 

ติดต่อสอบถาม

 
นายอุทัย พลเขตต์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
E-mail : -
www.sipotec.ac.th/bunchoo/drawing


นายบุญชู  แพงบุตรดี
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
E-mail : bunchoo.p@gmail.com
www.sipotec.ac.th/bunchoo/drawing   


                                                                                                                                                                    
 
 


CopyRight@2012 : บทเรียนออนไลน์ วิชางานฝึกฝีมือ (2100-1004)
ครูอุทัย  พลเขตต์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครูบุญชู  แพงบุตรดี  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
Administrator : champakul@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา