--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาวัสดุประสานงานเชื่อม โดย ครูบุญชู แพงบุตรดี วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และครูแก้วกัลยา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ---
   
บทเรียนออนไลน์ สอศ.
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา
วิชาการ.คอม
โครงการ E-learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
วิกีพีเดีย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
                       
บทที่ 3  ลวดเชื่อมแก๊ส
  เนื้อหาบทเรียน
 • สาระบทเรียน
 • ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS
 • ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS
 • สื่อ Powerpoint

หัวข้อเรื่อง  ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS  (American Welding Society)
         3.1.1  ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน AWS A5.2-92   
         3.1.2  ลวดเติมเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน AWS A5.15 - 90
         3.1.3  ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน  AWS A5.10-92    

สาระสำคัญ 
          ลวดเชื่อมแก๊ส เป็นลวดเติมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมแก๊สอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เติมลงในบ่อหลอมเหลว บริเวณรอยเชื่อมทำให้ได้รอยเชื่อมที่สมบูรณ์ ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐานAWS แบ่งตามประเภทของโลหะงานเชื่อมได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือลวดเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก แต่ละประเภทจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ลวดเชื่อมจะกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกลของลวดเชื่อม   ทั้งนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อมต้องอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
         ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์และประเภทลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
        1.  อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐาน  AWS A5.2 – 92 ได้ 
        2.  อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐานAWS A5.15 – 90 ได้
        3.  อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน AWS A5.10 – 92 ได้
        4.  ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐานAWS A5.2 – 92 ได้    
        5.  ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน AWS A5.15 – 90 ได้
        6.  ระบุประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน AWS A5.10 – 92 ได้
        7.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน  AWS A5.2 – 92  ลวดเติมเหล็กหล่อ  AWS A5.15 – 90 และลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม AWS A5.10 – 92 ได้
        8.  จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐาน AWS A5.2 – 92 ได้
        9.  จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐาน  AWS A5.15 – 90 ได้  
      10.  จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน  AWS A5.10 – 92ได้
      11.  เลือกใช้ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำได้เหมาะสมกับลักษณะงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
      12.  เลือกใช้ลวดเติมเหล็กหล่อได้เหมาะสมกับลักษณะงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
      13.  เลือกใช้ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมได้เหมาะสมกับลักษณะงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
      14.  มีความสนใจใฝ่รู้  มีวินัยในการเรียน  มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

 1. ศึกษาหัวข้อเรื่อง  สาระสำคัญ จุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 2. ศึกษาเนื้อหาสาระ  เรื่องลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS
 3. ปฏิบัติตามใบกิจกรรม 3.1-3.2   
 4. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมินผลงานที่มอบหมาย  และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนโดยใช้ Power Point นำเสนอ
 6. ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมใดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปฏิบัติกิจกรรมใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
 7. รับใบมอบหมายงานครั้งที่  4 

  สื่อการเรียนรู้
 1. เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนที่  3 เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊ส ตามมาตรฐาน AWS
 2. ใบกิจกรรมที่ 3.1-3.2  และแนวเฉลยใบกิจกรรมที่ 3.1-3.2
 3. ใบมอบหมายงานครั้งที่ 4 และแนวเฉลยงานที่มอบหมาย ครั้งที่  4
 4. แบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมินผลงานที่มอบหมาย  และประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
 5. สื่อ Power Point เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS
 6. ตัวอย่างของจริง คือ ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมและลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอน

การประเมินผลการเรียนรู้

 1. ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 2. ประเมินจากกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ตามเกณฑ์การประเมิน ในแบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หัวข้อเรื่อง
  ลวดเชื่อมแก๊ส ตามมาตรฐาน JIS  (Japanese  Industrial Standard)
         3.2.1  ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990                    
         3.2.2  ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232-1986

สาระสำคัญ 
          ลวดเชื่อมแก๊ส เป็นลวดเติมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมแก๊สอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เติมลงในบ่อหลอมเหลว บริเวณรอยเชื่อมทำให้ได้รอยเชื่อมที่สมบูรณ์ ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS แบ่งตามประเภทของโลหะงานเชื่อมได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือลวดเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก แต่ละประเภทจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ลวดเชื่อมจะกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกลของลวดเชื่อม   ทั้งนี้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมต้องอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
         ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์และประเภทลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
         1. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 ได้
         2. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z 3232 – 1986ได้
         3. ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 ได้
         4. ระบุประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z 3232 – 1986ได้
         5. จัดกลุ่มประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าละมุน ตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 ได้
         6. จัดกลุ่มประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232 – 1986 ได้
         7.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างของสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 กับสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐาน AWS A5.2 – 92 ได้
         8.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างของสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS
Z 3232 – 1986 กับสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน AWS A5.10 – 92ได้    
         9.  เลือกใช้ลวดเติมเหล็กกล้าละมุน ตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 ได้เหมาะสมกับงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
       10.  เลือกใช้ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232 – 1986ได้เหมาะสมกับงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
       11.  มีความสนใจใฝ่รู้  มีวินัยในการเรียน  มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้
          1. ศึกษาหัวข้อเรื่อง  สาระสำคัญ จุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
          2. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS
          3. ปฏิบัติตามใบกิจกรรม 3.3-3.4  
          4. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมินผลงานที่มอบหมาย  และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
          5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนโดยใช้ Power Point นำเสนอ
          6. ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมใดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปฏิบัติกิจกรรมใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
          7. รับใบมอบหมายงานครั้งที่  5 
          8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจแบบทดสอบหลังเรียนจากแบบเฉลย ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า เกณฑ์การประเมินควรศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมและทำแบบทดสอบหลังเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สื่อการเรียนรู้
       1. เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊ส ตามมาตรฐาน JIS
      2. ใบกิจกรรมที่ 3.3-3.4  และแนวเฉลยใบกิจกรรมที่ 3.3-3.4
        3. ใบมอบหมายงานครั้งที่  5  และแนวเฉลยงานที่มอบหมาย ครั้งที่ 5
       4. แบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมินผลงานที่มอบหมาย  และประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
           5. แบบทดสอบหลังเรียน
           6. แบบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
           7. สื่อ Power Point เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS

การประเมินผลการเรียนรู้
           1.   ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
           2.   ประเมินจากกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ตามเกณฑ์การประเมิน ในแบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย
           3.    ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1  ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน  AWS (American Welding  Society)
       3.1.1  ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน AWS A5.2-92    
                 (Specification  for  Welding  Rods  For  Carbon Steel)  
                 1)  สัญลักษณ์ลวดเติม  มาตรฐานนี้กำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ดังนี้ ตัวอย่าง

                                                          

                                                 
                                                               รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะลวดเชื่อมแก๊สสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

                2) ประเภทของลวดเติม
                     ลวดเชื่อมมาตรฐานนี้แบ่งประเภทตามสมบัติทางกลของเนื้อเชื่อม  ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1  แสดงประเภทของลวดเชื่อมและค่าทดสอบแรงดึง

ประเภท
ลวดเชื่อม

ความเค้น

การยืดตัว
ในความยาว 1 นิ้ว
%

แรงดึงต่ำสุดa

ksi       MPa           

R45

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

R60

60        410

20

R65

65       450

16

R100

100      690

14

RXXX-Gb

     XXXb

ไม่กำหนด

หมายเหตุ
           a) เนื้อเชื่อมที่นำมาทดสอบจะไม่ผ่านการปรับปรุงสมบัติทางความร้อน  (As-Weld)
           b) สัญลักษณ์  XXX  แสดงถึงความเค้นแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม  ได้แก่ 45, 60, 65, 70, 80, 90 และ 100


                                                                  ตารางที่ 3.2  แสดงส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อม

         

ประเภท
ลวดเชื่อม

 

ส่วนผสมทางเคมี (%โดยน้ำหนัก)

UNS(a)

Number

C

Mn

Si

P

S

Cu

Cr

Ni

Mo

Al

R45

K00045

0.08

0.05

0.10

0.035

0.040

0.30

0.20

0.30

0.20

0.02

 

 

 

0.90

0.10

 

 

 

 

 

 

 

R60

K00060

0.15

To

to

0.035

0.035

0.30

0.20

0.30

0.20

0.02

 

 

 

1.40

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.90

0.10

 

 

 

 

 

 

 

R65

K00065

0.15(b)

To

to

0.035

0.035

0.30

0.40

0.30

0.20

0.02

 

 

 

1.60

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.18

0.70

0.20

 

 

 

0.40

0.40

0.15

 

R100

K12147

To

To

to

0.025

0.025

0.15

to

To

to

0.02

 

 

0.23

0.90

0.35

 

 

 

0.60

0.70

0.25

 

RXXX-Gc

---------------------------------------ไม่กำหนด-----------------------------------------------


หมายเหตุ
          a)  SEA/ASTM Unified  Numbering  System  for  Metals  and  Alloys
          b)  ค่าเดียวเป็นค่าสูงสุด
          c) สัญลักษณ์ “XXX”  ค่าความเค้นต่ำสุดของเนื้อเชื่อม (หน่วย  ksi)


       3) รายละเอียดและการนำลวดเชื่อมไปใช้งาน 
               ลวดเชื่อมแก๊สไม่มีฟลักซ์หุ้มจะมีผลต่อความสามารถในการใช้งานของลวดเชื่อม  ดังนั้นความสามารถในการเชื่อมท่าตั้งและท่าเหนือศีรษะ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างเชื่อม  และจะมีผลต่อสมบัติทางเคมีของลวดเชื่อมอยู่บ้าง  ลวดเชื่อมมีหลายชั้นคุณภาพ  ดังนี้
               Class  R45  เป็นลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ใช้สำหรับเชื่อมเหล็กกล้า มีค่าความเค้นแรงดึงต่ำสุด 45  ksi ( 310  Mpa)
               Class R 60  เป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับการเชื่อมด้วยแก๊สเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจน สำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน มีค่าความเค้นแรงดึงต่ำสุด  60 ksi  (415 Mpa)  มีส่วนผสมเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน
               Class R65 เป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับการเชื่อมด้วยแก๊สเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจน  สำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน มีค่าความเค้นแรงดึงต่ำสุด  65  ksi  (450  Mpa) ลวดเชื่อมชนิดนี้อาจจะมีส่วนผสมเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าผสมต่ำ
               Class R100 เป็นลวดเชื่อมที่ใช้กับการเชื่อมด้วยแก๊สเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจน   สำหรับเชื่อม เหล็กกล้าผสมต่ำมีค่าความเค้นแรงดึงต่ำสุด  100  ksi  (690 Mpa) ช่างเชื่อมจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างในการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน  (Post  Weld  Heat  Treatment)   ระหว่างเนื้อเชื่อมกับโลหะงานด้วย

       3.1.2 ลวดเติมเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน AWS A5.15 - 90
                (Specification  for  Welding  Electrodes  and  Rods  For  Cast  Iron)  
                1) สัญลักษณ์ของลวดเติม

               มาตรฐานนี้กำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร  ดังนี้

              

             2 ) ประเภทของลวดเติม
                      ประเภทของลวดเติมสำหรับเหล็กหล่อแบ่งตามส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 3.3

                                                                                          ตารางที่ 3.3   แสดงส่วนผสมทางเคมีลวดเติมสำหรับเหล็กหล่อ


                  
หมายเหตุตารางที่ 3.3  
              a. จากตารางได้แสดงการวิเคราะห์ธาตุในแกนลวดและเนื้อเชื่อม สำหรับธาตุอื่น ๆ จะรวมอยู่ในช่วงสุดท้าย
              b. ค่าที่แสดงค่าเดียวเป็นค่าสูงสุด                           
              c. “Rem” หมายถึงปริมาณที่เหลือจนครบ 100 %
              d. Copper-base Filler Metal จะใช้กับการบัดกรี    
              e. SAE-ASTM Unified System for Metals and Alloys
              f. นิกเกิลรวมกับโคบอลต์                                        
              g. ทองแดงรวมกับเงิน        

              3) รายละเอียดและการใช้ลวดเติมสำหรับเหล็กหล่อ
                   ลวดเติมสำหรับเหล็กหล่อ มีรายละเอียดในการนำไปใช้งาน  ดังนี้
                   RCI  (Cast  Iron)  หรือ ลวดเชื่อมเหล็กหล่อสีเทา
เหล็กหล่อสีเทาที่ใช้ทำเครื่องจักรโดยทั่วไป  มีค่าความเค้นแรงดึงอยู่ตั้งแต่ 20,000-40,000 psi (140-280 MPa)และความแข็ง 150-250 BHN ลวดเชื่อมเหล็กหล่อสีเทาชนิดนี้  สามารถที่จะเชื่อมเครื่องจักร ดังกล่าวด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สได้ สีของรอยเชื่อม ส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้างจะเหมือนกับโลหะงาน ในการเชื่อมถ้ากระทำอย่างเหมาะสม  รอยเชื่อมจะมีความแข็งแรงเหมือนกับโลหะงานด้วยเช่นกัน
ลวดเชื่อม  RCI ใช้สำหรับการเชื่อมเติมหรือเชื่อมเพิ่มพอกเนื้อใหม่  แทนเนื้อที่สึกไปของเหล็กหล่อหรือเชื่อมประกอบงานใหม่และงานซ่อมแซม
                   RCI-A (Cast  Iron) หรือ ลวดเชื่อมเหล็กหล่อผสม
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อชนิดนี้มีส่วนผสมของธาตุโมลิบดินัมและธาตุนิกเกิลอยู่เล็กน้อย  จึงทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าลวดเชื่อมเหล็กหล่อธรรมดาเล็กน้อย     ลวดเชื่อม  RCI-A    น้ำโลหะเกิดการไหลตัวดี การเชื่อมสามารถกระทำได้เร็ว
ลวดเชื่อม RCI-A เนื้อเชื่อมมีความแข็งประมาณ 230  BHN อาจจะใช้กับการเชื่อมเหล็กหล่อผสม เพราะมีความเค้นแรงดึงสูงและต้องการโครงสร้างละเอียด  เนื้อเชื่อมสามารถตกแต่งด้วยเครื่องจักรได้
                   RCI-B (Nodular  Cast  Iron)  หรือ ลวดเชื่อมเหล็กหล่อเหนียว
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อเหนียวชนิดนี้จะให้รอยเชื่อมที่ดีเมื่อนำไปเชื่อมเหล็กหล่อสีเทาความแข็งแรงสูง เหล็กหล่ออบเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟท์กลมด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊ส  ภายใต้สภาวะการเชื่อมที่เหมาะสมที่สุด เนื้อเชื่อมจะมีความเค้นแรงดึงต่ำสุด60,000  psi (410 Mpa) ความเค้นจำนนต่ำสุด 45,000 psi (310 Mpa)  เปอร์เซ็นต์การยืดตัว  5-15%  และความแข็งสูงสุด 200 BHN   จากสมบัติทางกลดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อเชื่อมเกิดกราไฟท์กลมซึ่งทำให้เกิดผลดีในด้านความเหนียว    ความสามารถในการตกแต่งด้วย เครื่องจักรและสีของเนื้อเชื่อมเข้ากันได้กับสีของโลหะงาน

        3.1.3 ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน  AWS A5.10-92     
                  (Specification for Bare Aluminum and Aluminum Alloy Welding Rods)
                 
มาตรฐานลวดเชื่อมนี้ กำหนดทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเติมแท่งเปลือยสำหรับเชื่อมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม  ใช้สำหรับกระบวนการเชื่อมมิก  การเชื่อมทิก การเชื่อมแก๊สและการเชื่อมพลาสมา แต่ในหน่วยการเรียนนี้ขอกล่าวเฉพาะ ลวดเติมแท่งเปลือยสำหรับการเชื่อมแก๊สเท่านั้น
                  1)  สัญลักษณ์ของลวดเติม
                       มาตรฐานนี้กำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ดังนี้
                       ตัวอย่าง
                      
                                                                      ตารางที่  3.4  แสดงชนิดของอะลูมิเนียมตามสมาคมอะลูมิเนียมสหรัฐอเมริกา (AA หาเพิ่มปี)

สัญลักษณ์

ธาตุที่ผสม

1XXX
2XXX
3XXX
4XXX
5XXX
6XXX
7XXX
8XXX

อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า  99.0%
ทองแดง
แมงกานีส
ซิลิคอน
แมกนีเซียม
แมกนีเซียมและซิลิคอน
สังกะสี
ธาตุอื่น ๆ


                2) ประเภทของลวดเติม
                 
  ลวดเติมแท่งเปลือยตามมาตรฐานนี้ แบ่งออกเป็นประเภทตามส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อม ดังแสดงในตารางที่ 3.5 

                      

แสดงหมายเหตุ  ตารางที่ 3.5
   
       a.  โลหะเติมจะต้องมีธาตุผสมดังตารางที่กำหนดให้  ส่วนผสมอื่น ๆ  (Other Element)  ที่หาได้จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในตาราง
          b.  ค่าเดียวเป็นค่าสูงสุด  ยกเว้นนอกจากกำหนดเป็นอย่างอื่น
          c.  SAE/ASTM Unified Numbering System for Metals and Alloys.
          d.  ซิลิคอนรวมกับเหล็กจะต้องไม่เกิน 0.95%
          e.  แบริลเลียมจะต้องไม่เกิน  0.0008%
          f.  เป็นปริมาณอะลูมิเนียมผสมสำหรับลวดเชื่อมอะลูมิเนียมไม่ผสม
          g.  วานาเดียมผสมสูงสุด  0.05%  แกลเลียมผสมสูงสุด  0.03%
          h.  วานาเดียมผสมอยู่ระหว่าง  0.05-0.15%  เซอร์โคเนียมผสมอยู่  0.10-0.25%
          i.  ซิลิคอนรวมกับเหล็กไม่เกิน 0.45%
          j.  ดีบุกผสมไม่เกิน  0.05%
         k.  แบริลเลียมผสมอยู่ระหว่าง  0.04-0.07%

                   Tig Welding Rod ลวดเชื่อมอาร์กอน

                                                                                     รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะลวดเชื่อมแก๊สสำหรับอะลูมิเนียม

               3) การนำไปใช้งานของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
                   การนำลวดเติมสำหรับอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมในการเชื่อมแก๊สสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโลหะงานและสมบัติทางกลทางกลที่ต้องการได้จากตารางที่ 3.6

                                                                      ตารางที่ 3.6  แสดงการเลือกใช้ลวดเชื่อมอะลูมิเนียมให้เหมาะสมกับงาน

ชิ้นงานอะลูมิเนียม
   

ลวดเชื่อม(1)

สำหรับรับภาระแรงดึง

สำหรับรับภาระการยืดตัวสูง

EC
1100

1100
1100 , 4043

EC ,1260
1100 , 4043

2219
3003
3004
5005

2319
5183 , 5356
5554 , 5356
5183 ,4043 , 5356

(2)
1100 , 4043
5183 , 4043
5183 , 4043

5050
5152
5083
5086

5356
5356 , 5183
5183 ,5356
5183 , 5356

5183 , 4043
5183 , 4043 , 5356
5183 , 5356
5183 , 5356

5154
5357
5454
5456

5356 , 5183
5554 , 5356
5356 ,5554
5556

5183,5356 , 5654
5183 ,5356
5554 , 5356
5183 , 5356

6061
6063
7005
7039

4043,5183
4043 ,5183
5039
5039

5356(3)
5356(3)
5183, 5356
5183 , 5356

หมายเหตุ   EC = อะลูมิเนียมชนิดตัวนำไฟฟ้า
          (1)   ใช้สำหรับอะลูมิเนียมซึ่งอบอ่อนมาแล้ว (340-410  องศาเซลเซียส)
          (2)    เนื้อโลหะงานเชื่อมซึ่งเติมในชิ้นงานไม่มีผลต่อการยืดตัวของวัสดุชิ้นงาน
          (3)   การเชื่อมต่อชิ้นงาน 6061 และ 6063 ถ้าต้องการตัวนำไฟฟ้าสูง ควรใช้ลวดเชื่อม  4043 แต่ถ้าต้องการความแข็งแรงและตัวนำไฟฟ้าควรใช้ 5356

  3.2  ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน  JIS  (Japanese  Industrial  Standard)
          3.2.1  ลวดเติมเหล็กกล้าละมุน ตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990
                    ( Gas  welding rods for mild steel )
                    1) สัญลักษณ์ของลวดเติม
                         มาตรฐานนี้กำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ดังนี้

                        

                    2) ประเภทของลวดเติม
                        ลวดเติมเชื่อมแก๊สสามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามค่าความเค้นแรงดึงและการยืดตัวของเนื้อเชื่อม  ดังแสดงในตารางที่ 3.7

                              ตารางที่ 3.7 แสดงการแบ่งประเภทของลวดเติมเชื่อมแก๊สตามค่าความเค้นแรงดึงและการยืดตัวของเนื้อเชื่อ

ลวดเติมที่มีการยืดตัวของเนื้อเชื่อมสูง

ลวดเติมที่มีการยืดตัวของเนื้อเชื่อมต่ำ

GA  46

GB  46

GA   43

GB  43

GA  35

  GB  32 ,   GB  35

                      3) คุณภาพของลวดเติม
                          (1) ลักษณะลวดเติมเชื่อมแก๊สผิวจะต้องเรียบและปราศจากตำหนิที่มีผลต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม  ได้มีการเคลือบผิวด้วยทองแดงเพื่อป้องกันสนิมไว้
                          (2) ส่วนผสมทางเคมี  เมื่อทำการทดสอบส่วนผสมทางเคมีแล้ว  ค่าที่ได้จะต้องถูกต้องตามตารางที่ 3.8

                                                                       ตารางที่ 3.8  แสดงส่วนผสมของลวดเติมเชื่อมแก๊ส  ( %โดยน้ำหนัก)

ฟอสฟอรัส (P)

กำมะถัน(S)

ทองแดง(Cu)

สูงสุด  0.040

สูงสุด  0.040

สูงสุด  0.30


                    (3)  สมบัติทางกล  เนื้อเชื่อมที่ได้จะต้องมีสมบัติทางกล  ดังแสดงในตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9  แสดงสมบัติทางกลของเนื้อเชื่อม


ประเภท
ลวดเชื่อม

     การปรับปรุงสมบัติของชิ้นทดสอบ

ค่าความแข็งแรงดึง
Kgf/mm2  {N/mm2}

การยืดตัว
%

GA  46

SR

46{450} หรือสูงกว่า

20 หรือมากกว่า

 

NSR

51{500} หรือสูงกว่า

17 หรือมากกว่า

GA  43

SR

43{420} หรือสูงกว่า

25 หรือมากกว่า

 

NSR

44{430}หรือสูงกว่า

20 หรือมากกว่า

GA  35

SR

35{340} หรือสูงกว่า

28 หรือมากกว่า

 

NSR

37{360} หรือสูงกว่า

23 หรือมากกว่า

GB  46

SR

46{450} หรือสูงกว่า

18 หรือมากกว่า

 

NSR

51{500} หรือสูงกว่า

15 หรือมากกว่า

GB  43

SR

43{420} หรือสูงกว่า

20 หรือมากกว่า

 

NSR

44{430} หรือสูงกว่า

15 หรือมากกว่า

GB  35

SR

35{340} หรือสูงกว่า

20 หรือมากกว่า

 

NSR

37{360} หรือสูงกว่า

15 หรือมากกว่า

GB  32

NSR

32{310} หรือสูงกว่า

15 หรือมากกว่า

หมายเหตุ    รหัสที่ใช้สำหรับการปรับปรุงสมบัติของชิ้นทดสอบด้วยความร้อน  มีความหมาย ดังนี้
            SR      =  กำจัดความเค้นออกแล้ว
            NSR   =  ยังไม่กำจัดความเค้น

                          4)  การทำเครื่องหมายบนลวดเติมเชื่อมแก๊ส
                               ลวดเติมจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องบรรจุอย่างชัดเจน และต้องทำเครื่องหมายบนเส้นลวดเติม อีกด้วย โดยกำหนดด้วยโค้ดสีที่ปลายลวดเติมเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ง่าย   ดังแสดงในตารางที่ 3.10

                                                                                  ตารางที่ 3.10 แสดงโค้ดสีที่ปลายของลวดเติม

ประเภทลวดเชื่อม

GA  46

GA  43

GA  35

GB  46

GB  43

GB  35

GB  32

โค้ดสีปลายลวดเชื่อม

แดง

ฟ้า

เหลือง

ขาว

ดำ

ม่วง

เขียว

           3.2.2   ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232-1986
                      ( Aluminum and Aluminum Alloy Welding Rods  and wires )
                      มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนี้ กำหนดทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบม้วนและลวดเติมแท่งใช้กับกระบวนการเชื่อมทิกด้วยมือ และการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีนต่อไปจะเรียกว่า ลวดเติมแท่ง (Rod)  สำหรับหน่วยการเรียนนี้  ขอกล่าวเฉพาะ ลวดเติมแท่งสำหรับการเชื่อมแก๊ส เท่านั้น
                      1) สัญลักษณ์ของลวดเติม
                          สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  จะประกอบด้วยชนิดของลวดเชื่อม  ขนาดความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับลวดเติมมาตรฐานนี้กำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ดังนี้
                          ตัวอย่าง

                          

                       2)  ประเภทของลวดเติม
                             ประเภทของลวดเติมสามารถแบ่งออกได้  11  ชนิด  ดังนี้ 

                                                                                         ตารางที่  3.11  แสดงประเภของลวดเติม

ลวดเติมชนิดแท่ง  (Rods)

A  1070 – BY

A  1100 – BY

A  1200 – BY

A  2319 – BY

A  4043 – BY

A  4047 – BY

A  5554 – BY

A  5654 – BY

A  5356 – BY

A  5556 – BY

A  5183 – BY

                      สำหรับค่าความเค้นแรงดึงต่ำสุดของรอยต่อที่เชื่อมด้วยลวดเชื่อมตามมาตรฐาน JIS Z 3232-1986   ดังแสดงในตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12  แสดงความเค้นแรงดึงของรอยต่อ

ประเภทลวดเชื่อม

สัญลักษณ์และ
ชั้นของโลหะ
ชิ้นทดสอบ ( 1 )

ค่าความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อม
Kgf/mm2 (N/mm2)

A 1070-BY

A 1070 P - O

5.5 {54}

A 1100-BY

A 1100 P – O

7.5 {74}

A 1200-BY

A 1200 P – O

7.5 {74}

A 2319-BY

A 2014 P – O

25 ( 2 ) {245}

A 4043-BY

A 6061 P – O

17 ( 2) {167}

A 4047-BY

A 6061 P – O

17 ( 2 ) {167}

A 5554-BY

A 5454 P – O

22 {216}

A 5654-BY

A 5254 P – O

21 {206}

A 5356-BY

A 5083 P – O

27 {265}

A 5556-BY

A 5083 P – O

28 {275}

A 5183-BY

A 5083 P – O

28 {275}

หมายเหตุ
          (1) ปฏิบัติตาม JIS 4000 
          (2) ค่าที่แสดงเป็นค่าต่ำสุดของรอยต่อที่ไม่ได้ปรับปรุงสมบัติก่อน

                  สำหรับลวดเติมจะกำหนดรหัสสี    เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง โดยกำหนดรหัสสีตามตารางที่  3.13

                                                                                                 ตารางที่ 3.13 แสดงรหัสสีของลวดเติม

ประเภท
ลวดเติม

รหัสสีที่
ปลายลวด

ประเภท
ลวดเติม

รหัสสีที่
ปลายลวด

A 1070-BY

ดำ

A 5554-BY

เหลือง

A 1100-BY

แดง

A 5654-BY

ชมพู

A 1200-BY

น้ำตาล

A 5356-BY

เหลือง,เขียว

A 2319-BY

ม่วง

A 5556-BY

เขียว

A 4043-BY

ส้ม

A 5183-BY

น้ำเงิน

A 4047-BY

ขาว

 

 

                                                        

รูปที่ 3.3 แสดงตัวอย่างรหัสสีที่ปลายลวดเติมอะลูมิเนียม สีแดงเป็นลวดเชื่อมชนิด A 1100-BY     สื่อ Powerpoint  หน่วยที่ 2 ลวดเชื่อมแก๊ส

     เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS
     เรื่อง ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน JIS

  ใบกิจกรรม / ใบมอบหมายงาน / แบบประเมิน

ใบกิจกรรมที่ 3.1
   กิจกรรม  การอ่านสัญลักษณ์ลวดเติมเชื่อมแก๊สประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน AWS
    (คลิกทำใบกิจกรรม)
จุดประสงค์การเรียนรู้
        1. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐาน  AWS A5.2 – 92 ได้ 
        2. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐาน AWS A5.15 – 90 ได้  
        3. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐานAWS A5.10 – 92ได้
        4. ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐานAWSA5.2 – 92 ได้   
        5. ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐาน AWS A5.15 – 90 ได้
        6. ระบุประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน AWS A5.10 – 92 ได้
        7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน  AWS A5.2 – 92  ลวดเติมเหล็กหล่อ  AWS A5.15 – 90 และลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม AWS A5.10 – 92 ได้
        8. จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน AWS A5.2 – 92 ได้ 
        9. จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน  AWS A5.15 – 90 ได้
      10. จัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐานAWS A5.10 – 92 ได้

ใบกิจกรรมที่ 3.2  กิจกรรม  การนำลวดเติมเชื่อมแก๊สไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม     (คลิกทำใบกิจกรรม)                 
จุดประสงค์การเรียนรู้

        
1. เลือกใช้ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐานAWS A5.2 – 92 ได้เหมาะสมกับงาน
         2. เลือกใช้ลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐาน AWS A5.15 – 90 ได้เหมาะสมกับงาน   
         3. เลือกใช้ลวดเติมเหล็กหล่อตามมาตรฐาน AWS A5.15 – 90 ได้เหมาะสมกับงาน
         4. เลือกใช้ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน AWS A5.10 – 92 ได้เหมาะสมกับงาน

ใบกิจกรรมที่ 3.3   กิจกรรม  อ่านสัญลักษณ์ลวดเติมโลหะประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน JIS     (คลิกทำใบกิจกรรม)                 
จุดประสงค์การเรียนรู้
        
1.  อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990 ได้
         2. อธิบายรายละเอียดสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z  3232 –1986 ได้
         3. ระบุประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990 ได้
         4. ระบุประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z  3232 – 1986ได้
         5.  จัดกลุ่มประเภทของลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990 ได้
         6.  จัดกลุ่มประเภทของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z 3232 -1986 ได้
         7.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างของสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 กับสัญลักษณ์ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำตามมาตรฐาน AWS A5.2 – 92 ได้
         8.  เปรียบเทียบข้อแตกต่างของสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐาน JIS Z 3232 –1986 กับสัญลักษณ์ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมตามมาตรฐานAWS A5.10– 92ได้    

ใบกิจกรรมที่ 3.4  กิจกรรม  การเลือกใช้งานลวดเติมเชื่อมแก๊สได้เหมาะกับงาน      (คลิกทำใบกิจกรรม)
จุดประสงค์การเรียนรู้

        
1. เลือกใช้ลวดเติมเหล็กกล้าละมุน ตามมาตรฐาน  JIS Z 3201 – 1990 ได้เหมาะสมกับงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ
         2. เลือกใช้ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232 – 1986 ได้เหมาะสมกับงานและสมบัติทางกลที่ต้องการ  

                                    ใบมอบหมายงาน  ครั้งที่ 4 
  ชื่องาน  เพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติ                                              

                                                         ใบมอบหมายงาน  ครั้งที่ 4
วิชา  วัสดุประสานงานเชื่อม                                                                                       
หน่วยการเรียนที่  3  ลวดเชื่อมแก๊ส                 
ชื่องาน  เพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติ                                                                                                     
                      


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เลือกใช้ลวดเติมได้เหมาะสมกับชนิดของโลหะงาน
 2. ระบุส่วนผสมทางเคมีของลวดเติมชนิดลวดเชื่อมผิวแดง สำหรับการเชื่อมแก๊สได้
 3. ระบุส่วนผสมทางเคมีของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมชนิดต่าง ๆ ได้
 4. ระบุสมบัติทางกลของลวดเติมชนิดลวดเชื่อมผิวแดง สำหรับการเชื่อมแก๊สได้
 5. ระบุสมบัติทางกลของลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมชนิดต่าง ๆ ได้

แนวทางการปฏิบัติงาน    เป็นงานที่มอบหมายให้ทำนอกเวลาเรียน  (10  คะแนน)
         1.  ผู้เรียนรับใบมอบหมายงานเป็นกลุ่ม  2 กลุ่ม
         2.  กลุ่มที่  1  ค้นคว้าหาตัวอย่างลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ผลิตภัณฑ์ของ หจก.เอส.พี.ซี  ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
              - “ลวดเชื่อมผิวแดง” GAS WELDING RODS
               จากเวปไซด์  http://www.spc.weldingandequipment.com  คลิก  ลวดเชื่อมแก๊ส   คลิกเลือก ลวดเชื่อมผิวแดง
               กลุ่มที่  2  ค้นคว้าหาตัวอย่างลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ผลิตภัณฑ์ของ  บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด  จำกัด  ชนิด
                -  G/T  ALMG5
                -  G/T  ALSi 12
                -  G/T  ALSi 5
               จากเวปไซด์  http://www. phusuwan.com  คลิก  ลวดเชื่อม  คลิก  Messer MG   คลิกเลือก
ลวดเชื่อมอะลูมิเนียมไฟฟ้าและแก๊ส/อาร์กอน  คลิกเลือก  ประเภทลวดเชื่อมที่กำหนด
              ศึกษาข้อมูลด้านการนำไปใช้งาน    สมบัติการใช้งาน   ข้อแนะนำในการใช้   ส่วนผสมทางเคมี เนื้อแนวเชื่อม  สมบัติทางกลของเนื้อแนวเชื่อม ขนาดของลวดเชื่อมและช่วงกระแสไฟฟ้าที่แนะนำให้ใช้
         3.  รวบรวมผลงานที่ค้นคว้า จัดเก็บเป็นเอกสารสำหรับการศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียน

กำหนดส่งงาน
              ในชั่วโมงเรียนวิชาวัสดุประสานงานเชื่อม  สัปดาห์หน้า (ส่งผ่าน E-mail : bunchoo.p@gmail.com โดยแนบไฟล์ word มาทาง E-mail)

การประเมินผล
              แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย

                               
                                   ใบมอบหมายงาน  ครั้งที่ 5 
  ชื่องาน  เพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติ   

                                                     ใบมอบหมายงาน  ครั้งที่ 5
วิชา  วัสดุประสานงานเชื่อม                                                                                      

หน่วยการเรียนที่   3  ลวดเชื่อมแก๊ส               
ชื่องาน      เพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติ                                                                     


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ระบุรายละเอียดตามมาตรฐานและการนำไปใช้งานของลวดเชื่อมเงินแต่ละประเภทได้
 2. ระบุสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อมจากลวดเชื่อมยี่ห้อโคเว็ท รุ่น SV-15-15 ได้
 3. ระบุสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อมจากลวดเชื่อมทองเหลืองได้
 4. ระบุหลักการนำลวดเชื่อมเงินและลวดเชื่อมทองเหลืองไปใช้ได้เหมะสมกับโลหะงาน

แนวทางการปฏิบัติงาน    เป็นงานที่มอบหมายให้ทำนอกเวลาเรียน  (10  คะแนน)
         1.  ผู้เรียนรับใบมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม
         2.  กลุ่มที่  1  ค้นคว้าหาตัวอย่าง  ลวดเชื่อมเงิน WELDMAXX-AG
              จากเวปไซด์  http://www. udomsawat.com    คลิก  ลวดเชื่อม  คลิก   เลือกลวดเชื่อมเงิน          
              กลุ่มที่  2  ค้นคว้าหาตัวอย่าง ลวดเชื่อมเงิน (กลม) ยี่ห้อ KOVET รุ่น SV—15 เงิน 5 %                       
              จากเวปไซด์  http://www. Conexstore.com  คลิก  อุปกรณ์งานเชื่อม คลิก ลวดเชื่อม   คลิกเลือก ลวดเชื่อมทิก  คลิกเลือก   ลวดเชื่อมทังสเตน ยี่ห้อ KOVET  คลิก เลือกประเภทลวดเชื่อมที่กำหนด
              กลุ่มที่  3  ค้นคว้าหาตัวอย่าง ลวดเชื่อมทองเหลือง -แก๊ส
              จากเวปไซด์  http://www. spc.nalueng.com  คลิกเลือก  ลวดเชื่อมทองเหลือง –แก๊ส คลิกเลือก    สเปก
              ศึกษาข้อมูลด้านสมบัติของลวดเชื่อม  การใช้งาน   ส่วนผสมทางเคมีเนื้อแนวเชื่อม  สมบัติทางกล ของเนื้อแนวเชื่อม  ขนาดของลวดเชื่อมที่ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้งานได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติงาน ในวิชาชีพงานเชื่อม
          3.  รวบรวมผลงานที่ค้นคว้า จัดเก็บเป็นเอกสารสำหรับการศึกษาค้นคว้าในชั้นเรีย


กำหนดส่งงาน
              ในชั่วโมงเรียนวิชาวัสดุประสานงานเชื่อม  สัปดาห์หน้า (ส่งผ่าน E-mail : bunchoo.p@gmail.com โดยแนบไฟล์ word มาทาง E-mail)

การประเมินผล
              แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย

แบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  บทที่ 3 (คลิกดาวน์โหลด)


   (แบบประเมินให้แนบไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป แล้วประเมินผลงาน เสร็จแล้วให้แนบไฟล์ส่งมาทาง E-mail : bunchoo.p@gmail.com)
                  

                                               
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  2011 : บทเรียนออนไลน์  วิชาวัสดุประสานงานเชื่อม (3101-2005)
ครูบุญชู  แพงบุตรดี  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ครูแก้วกัลยา  ราชสุภา  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
Administrator : champakul@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา