ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 20862 คน
[วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2561 ???? 05:44:07 pm
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-611-879
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน พัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับเจ้าหน้าที่