ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 20961 คน
[วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2561 ???? 04:23:54 pm
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-611-879
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน พัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับเจ้าหน้าที่