ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
 | แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   1 แผนกวิชาสามัญทั่วไป สามัญ 5484ตรวจสอบ
   2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 5476ตรวจสอบ
   3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5483ตรวจสอบ
   4 สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างเทคโนโลยีอุตสากรรม 0ตรวจสอบ
   5 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโลหะ 5486ตรวจสอบ
   6 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 5507ตรวจสอบ
   7 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างยนต์ 5468ตรวจสอบ
   8 สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 5492ตรวจสอบ
   9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 5494ตรวจสอบ
   10 ระยะสั้น คหกรรม 5493ตรวจสอบ
   11 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 5508ตรวจสอบ


โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0061290 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.