ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชช.1/1
ชฟ.1/1
ชอ1/1
บช.1/1
คธ.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.2
ชย.2/1
ชย.22 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชช.2/1
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ2/1
บช.2/1
คธ.2/1

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
บช.31 การบัญชี
บช.3/2
บช.3/3
คธ.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชช.3/1

ปวส.1
สชย.1/1
สชช.1/1
สชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
สชอ.1/1
สบช1/1
สคธ.1/1
11 ทวิศึกษา เทคนิคยานยนต์
สชช.1/1
สชฟ.1/1
สชอ.1/1
สบช1/1
สคธ.1/1

ปวส.2
สชย.2/1
สทล.21 เครื่องมือกล
สชฟ.2/1
สชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
สบช2/1
สชย.2/1
สทล.21 ทวิศึกษา เครื่องกล
สชฟ.2/1
สชอ.2/1
สคธ.2/1

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0685780 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.