ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 29
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2561ชย.11ช่างยนต์ยานยนต์น.ส.สีนวน   ศรีหะบุตร000                 
2561ชย.12ช่างยนต์ยานยนต์นายพายุ   ทองเต็ม000                 
2561ชก.11ช่างกลโรงงานช่างกลโรงงานน.ส.สุมาลัย   แซ่เลี้ยว000                 
2561ชช.11ช่างเชื่อมโลหะช่างเชื่อมโลหะนายบุญชรัสมิ์   ธนัชมนตรีวิศาล000                 
2561ชฟ.11ช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนางรัชนี   พัฒทัยสง000                 
2561ชอ.11ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิทยากร   วรรณา000                 
2561ชย.11ยานยนต์   000                 
2561ชย.12ยานยนต์   000                 
2561ชก.11เครื่องมือกล   000                 
2561คธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2561คธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.รุ่งนภา   กาหาวงศ์000                 
2561สชย.11เครื่องกลเทคนิคยานยนต์นายศราวุธ   แข่งขัน000                 
2561สย12เครื่องกลเทคนิคยานยนต์นายศราวุธ   แข่งขัน000                 
2561สทล.11เทคนิคการผลิตเครื่องมือกลนายชลณัฏฐ์   โพพิพัฒน์000                 
2561สทล.12เทคนิคการผลิตเครื่องมือกลนายชลณัฏฐ์   โพพิพัฒน์000                 
2561สชช.11เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะนายกิตติพันธ์    ศรีเสมอ000                 
2561สชช.12เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะนายกิตติพันธ์    ศรีเสมอ000                 
2561สชฟ.11ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังนายชัยวัฒน์   การะเกษ000                 
2561สชฟ.12ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังนายชัยวัฒน์   การะเกษ000                 
2561สชอ.11อิเล็กทรอนิกส์อิเล้กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนายเพชร   บุญตา000                 
2561สชอ.12อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนายเพชร   บุญตา000                 
2561สชฟ.11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561สบช.11การบัญชีการบัญชีน.ส.รัตนา   กลุ่มแก้ว000                 
2561สบช.12การบัญชีการบัญชีน.ส.รัตนา   กลุ่มแก้ว000                 
2561สคธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชัชชัย   กาหาวงศ์358                 
2561สคธ.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชัชชัย   กาหาวงศ์8917                 
256111เทคนิคยานยนต์   000                 
2561บช.11การบัญชีการบัญชีน.ส.ปรารถนา   มัครมย์000                 
2561สชอ.11อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนายเพชร   บุญตา000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0237072 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.