ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 23
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2560ชย.11ช่างยนต์ยานยนต์นายสมพร   โยธี26026                 
2560ชย.12ช่างยนต์ยานยนต์นายสิงห์   ทาวัลย์51354                 
2560ชย.13ช่างยนต์ยานยนต์นายสิงห์   ทาวัลย์28028                 
2560ชก.11ช่างกลโรงงานเครื่องมือกลน.ส.สุมาลัย   แซ่เลี้ยว45146                 
2560ชช.11ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ   21122                 
2560ชฟ.11ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนางณัฐธภา   บุญถูกนิธิโชติ20424                 
2560ชอ.11ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายวิทยากร   วรรณา19928                 
2560บช.11การบัญชีการบัญชีน.ส.กัญญนันทน์   บรรลือทรัพย์33740                 
2560คธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนลินี   เดชวัน151732                 
2560สชอ.11อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ภัทธาริน   มุทุจิตต์20222                 
2560สชอ.12อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ภัทธาริน   มุทุจิตต์000                 
2560สชย.11เครื่องกลเทคนิคยานยนต์นายประกอบ   ศรีใส21021                 
2560สชย.12เครื่องกลเทคนิคยานยนต์นายประกอบ   ศรีใส43043                 
2560สบบ.11การบัญชีการบัญชีน.ส.ปรารถนา   มัครมย์23638                 
2560สบช.12การบัญชีการบัญชีน.ส.ปรารถนา   มัครมย์000                 
2560สชช.11เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม   17017                 
2560สชช.12เทคนิคโลหะเทคนิคการเชือมอุตสาหกรรม   000                 
2560สชฟ.11การติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังนายสุวัช   ศรปราบ000                 
2560สชฟ.12การติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังนางรัชนี   พัฒทัยสง000                 
2560สคธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชัชชัย   กาหาวงศ์011                 
2560สคธ.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชัชชัย   กาหาวงศ์145                 
2560สทล.11เทคนิคการผลิตเครื่องกลนายชลณัฏฐ์   โพพิพัฒน์000                 
2560สทล.12เทคนิคการผลิตเครื่องกลนายชลณัฏฐ์   โพพิพัฒน์000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0191681 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.