ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732012117 การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732012118 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732012119 การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732015101 งานการบัญชี 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732015102 งานการบัญชี 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732015103 งานการบัญชี 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732015104 งานการบัญชี 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732018001 ฝึกงาน*-*-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732018501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732042001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732042002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732042003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732042004 ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145732042005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155732042006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165732042007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175732042101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185732042102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195732042103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205732042104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215732042105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225732042106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235732042107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245732042108 การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255732042109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265732042110 การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรณ์มนุษย์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275732042111 การใช้โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285732042112 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295732042113 การใช้โปรแกรมบริหารการขนส่งสินค้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305732045101 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315732045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325732045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335732045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345732048001 ฝึกงาน*-*-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355732048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365814011305 เสื้อสมัยนิยม 22-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375814011306 ชุดติดกัน2-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385814021304 แต่งหน้าเค้ก2-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395814022201 ขนมไทย2-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405814031031 การสระผม-เซทผม2-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415814031302 ตัดผมชายระดับ 12-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425814031303 ตัดผมชายระดับ 22-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435814031306 การซอยผม-ดัดผม Advance2-13-0 (15)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4458ต1012101 งานเครื่องยนต์เล็ก4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4558ต1052128 การโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4658ต2012001 การบัญชีเบื้องต้น4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4758ต4011313 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4858ต4031201 เสริมสวยเบื้องต้น4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4958ต4032201 ตัดผมชายเบื้องต้น4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5058ต4042003 ขนมไทยเบื้องต้น4-28-0 (32)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 660 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0178890 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.