ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15620001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25620001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35620001306 โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45620001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55620001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65620001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75620001404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85620001405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95620001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105620001503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115620001504 อาเซียนศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125620001505 เหตุการณ์ปัจจุบัน1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135620001506 วัฒนธรรมอาเซียน1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145620001507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155620001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165620001602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175620001603 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185620001604 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195620001605 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205620001606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215620001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225620001608 สิ่งเสพติดศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235620001609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245620001610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255620002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265620011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275620011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285620011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295620011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305620011005 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315620011006 กฎหมายแรงงาน1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325620011007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335620012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621012003 งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 63 | 1 | 2 | 

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0120409 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.