ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732012102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732012103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732012104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732012105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732012106 การสอบบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732012107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732012108 การภาษีอากร3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732012109 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732012110 การบัญชีบริหาร3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732012111 การบัญชีเพื่อการจัดการ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732012112 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732012113 การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732012114 การบัญชีธุรกิจโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145732012115 การบัญชีเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155732012116 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165732012117 การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175732012118 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185732012119 การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195732015101 งานการบัญชี 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205732015102 งานการบัญชี 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215732015103 งานการบัญชี 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225732015104 งานการบัญชี 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235732018001 ฝึกงาน*-*-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245732018501 โครงการ*-*-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255732042001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265732042002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275732042003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285732042004 ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295732042005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305732042006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315732042007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325732042101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335732042102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345732042103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355732042104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365732042105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375732042106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385732042107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395732042108 การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405732042109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415732042110 การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรณ์มนุษย์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425732042111 การใช้โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435732042112 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445732042113 การใช้โปรแกรมบริหารการขนส่งสินค้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455732045101 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465732045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475732045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485732045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495732048001 ฝึกงาน*-*-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505732048501 โครงการ*-*-4 (0)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 620 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 

โทรศัพท์ โทรสาร

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0172310 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.