Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

ลงชื่อเข้าระบบ

pa1

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง... Read More...

IMAGE
ร่วมอาลัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วท. ศก.
วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562
        วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารอาชีวศึกษา... Read More...
IMAGE
พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ 2562
วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562
           วันที่ 27 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
               วันที่ 20 กันยายน 2562 นายศักดิ์ชาญ... Read More...
IMAGE
ร่วมประชุม พสนอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
                                       ... Read More...
IMAGE
ร่วมบริจาคสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
         วันที่ 18 กันยายน 2562... Read More...

pa2

 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน... Read More...
IMAGE ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ... Read More...

pa6

 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเปิดสอบข้าราชการ
 • ข่าวจาก สอศ
มีข้อผิดพลาด
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายวิชาการ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานสื่อการเรียนการสอน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล

     pdf button  คู่มือการใช้งานระบบดูแลนักเรียน

     Word  แบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง (IDPLAN)

       icon rar  Logbook

  เอกสารเกี่ยวกับงานวิทยบริการและห้องสมุด

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     pdf button  ปกแผนการจัดการเรียนรู้

     pdf button  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     pdf button  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

เอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน

     pdf button  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (กรณีไม่ได้ยืมเงิน)

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

     pdf button  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ

     pdf button  แบบฟอร์มสัญญาล้างเงินยืม

    

  เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

     pdf button  แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน

     pdf button  ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     pdf button  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา

     pdf button  แบบคำร้อง

   เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากร

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานการบัญชี

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

     PSDicon  แบบฟอร์มจดหมายข่าว

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

 

 เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

       pdf button  แบบฟอร์ม

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ

tra

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆของฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ

 

เอกสารเกี่ยวกับงานปกครอง

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 เอกสารเกี่ยวกับงานครูที่ปรึกษา

     pdf button  แบบฟอร์ม คป.1-19

     pdf button  แบบฟอร์มติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

     pdf button  แบบฟอร์มสรุปผลการออกเยี่ยมบ้าน

     pdf button  แบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้าน

     

  เอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

   เอกสารเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

 

   เอกสารเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

     pdf button  แบบฟอร์ม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

sakchan

ทำเนียบบุคลากร

นางกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์
นางปิยนุช โตมร
นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์
นายสุระภี ผกาพันธ์
นางรัชนี พัฒทัยสง
นายชัชชัย กาหาวงศ์
นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
นางสาววรวรรณ กุศลพันธ์
นางสาวปรารถนา มัครมย์
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต์
นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ
นางสาวรัตนา กลุ่มแก้ว
นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร
นางสาวกาญจนา วงษ์มณี
นางชลาลัย บุญพิคำ
นางรัตน์มณี บุญใหญ่
นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล
นางวิไล ศิลาบุตร
นายชัยวัฒน์ การะเกษ
นางนลินี เดชวัน
นายคีตนันต์ นาจำปา
นางสาวศิริธร ผ่านพินิจ

แนะนำมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

banner1

banner2

banner3

banner4

V-COP Zone

vcz1

vcz2

vcz3

vcz4

vcz5

สถิติผู้เข้าชม

000000
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
0
0

IP ของท่าน: 202.29.239.246
Server Time: 2020-04-04 22:15:49

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.