Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พันธกิจ กลยุทธ์

tra

 

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นให้มีคุณภาพ
  เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรร้อยล่ะ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ                                    ปวช. และระดับ ปวส.
     กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     กลยุทธที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน                       ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆ
     กลยุทธที่ 3 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     กลยุทธที่ 4 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาด้าน V-Net
     กลยุทธที่ 5 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
     กลยุทธที่ 6 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึ่งประสงค์
     กลยุทธที่ 7 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานและแนวทางการประกอบอาชีพ
  เป้าประสงค์ : เพิ่มปริมาณผู้เรียนระยะสั้นร้อยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ                       80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 2 : เพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะสั้น
     กลยุทธที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนระยะสั้น
  เป้าประสงค์ : ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 3 : เพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
     กลยุทธที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนสายวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.
     กลยุทธที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม                             ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 4 : พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ให้ทันต่อการ                                       เปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
    กลยุทธที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น
    กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรใหม่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น                      และผู้เรียนในทุกระดับ
  เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาร้อยละ 100
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 5 : พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพียงพอทันยุค                                 ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการจัดทำและพัฒนาสื่อ
    กลยุทธที่ 2 : สนับสนุนครูผู้สอนที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง
  เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอย่างมีคุณภาพ                        ร้อยละ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 6: พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ                                      มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการวัด                      และประเมินผล
    กลยุทธที่ 3 : ส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียน
    กลยุทธที่ 4 : ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและ                          ควบคุมชั้นเรียนเป็นแบบอย่าง
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและ                      จรรยาบรรณ
  เป้าประสงค์ : ครูบุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติ                        หน้าที่ ร้อยละ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 7 : พัฒนาครู บุคลากร อย่างครอบคลุมรอบด้าน
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้                      รับมอบหมายหรือความถนัดหรือความสนใจ
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมครู ผู้บริหาร ให้มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรม                        จริยธรรม
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่                      สวยงามร่มรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนพอเพียง
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 8 : พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสานศึกษา
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาอย่างถั่วถึงทุกพื้นที่
    กลยุทธที่ 2 : ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย                      สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
    กลยุทธที่ 3 : ปรับปรุงพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ                            จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สถานศึกษา
    กลยุทธที่ 4 : สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ แหล่งเรียน                      รู้และครุภัณฑ์ที่เป็นสมบัติส่วนรวม
พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  เป้าประสงค์ : จัดทำ MOU กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มร้อยละ 20
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 9 : จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    กลยุทธที่ 1 : จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ
  เป้าประสงค์ : จัดทำเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 1 เครือข่าย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 10 : ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
    กลยุทธที่ 1 : จัดทำหรือสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองชุมชน
    กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
  เป้าประสงค์ : ครู บุคลากรและผู้เรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่เป็นไปตาม                          เกณฑ์มาตรฐาน
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 11 : ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม สิ่ง                                  ประดิษฐ์ และงานวิจัย
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของครู บุคลากรและผู้เรียน
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ทำวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
    กลยุทธที่ 3 : นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
    กลยุทธที่ 4 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่ 7 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการ                      เรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครู                        บุคลากรและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 12 : นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถาน                                    ศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและ                        การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้บริหารและผู้เรียนได้เข้าถึงสารสนเทศของสถาน                      ศึกษาอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 8 : บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของ                                เศรษฐกิจพอเพียง
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยความสุจริต                     โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 13 : บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาครู ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความรู้                        ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
    กลยุทธที่ 2 : เฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วม                      มือ ส่งเสริม เสียสละร่วมกันบริหารสถานศึกษา
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 14 : ส่งเสริมความร่วมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย
    กลยุทธที่ 1 : แต่งตั้งและคัดเลือกกรรมการวิทยาลัยที่มีความเหมาะสม
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้คณะกรรมการวิทยาลัยมีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการสถาน                      ศึกษา
  เป้าประสงค์ : ครูบุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการใช้                      กับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
   ประเด็นยุทธศาสาตร์ 15 : บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลัก                          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    กลยุทธที่ 1 : บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
    กลยุทธที่ 2 : บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
    กลยุทธที่ 3 : สนับสนุนให้ครูบุคลากร ผู้บริหาร ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ                        เพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พันธกิจที่ 9 : บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับต่างๆ
  เป้าประสงค์ : ดำเนินงานตอบสนองต่อภารกิจและนโยบายสำคัญขององค์กรและหน่วยงาน                    ภายนอกได้ทุกนโยบาย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 16 : ดำเนินการตามนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน
     กลยุทธที่ 1 : นโยบายของรัฐ
     กลยุทธที่ 2 : นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     กลยุทธที่ 3 : นโยบายจากหน่วยงานอื่นๆ
     กลยุทธที่ 4 : นโยบายจังหวัดศรีสะเกษ
  เป้าประสงค์ : ดำเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายต้นสังกัดได้ครบทุกนโยบาย                        และภารกิจบรรลุเป้าหมาย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 17 : ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ สอศ.
    กลยุทธที่ 1 : ดำเนินโครงการหรือภารกิจของ สอศ. ที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.