Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

030261

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  ออกบริการชุมชนฟรี!!! ณ อบต.รุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ระหว่างวันที่ 3-18 มีนาคม 2561บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตัดผมเสริมสวยฟรี โดยช่างฝีมือดีจาก วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 

คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด

ติดต่อเรา

 tra

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
65  ถนนเทพา   ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4561-1899 เบอร์แฟกส์  0-4561-1899

ปรัชญา วิสัยทัศน์

tra

 

ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทำเนียบบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 passakorn

    ratmanee2   keetanan2   wilai   surapee2

    chalalai   buncharat   kittipan   nattapa    

    chatchai2   ratchanee   pattarin   nalinee

    nuchalak   nonglak   suwat   kanyanan

พันธกิจ กลยุทธ์

tra

 

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นให้มีคุณภาพ
  เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรร้อยล่ะ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ                                    ปวช. และระดับ ปวส.
     กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     กลยุทธที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน                       ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆ
     กลยุทธที่ 3 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     กลยุทธที่ 4 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาด้าน V-Net
     กลยุทธที่ 5 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
     กลยุทธที่ 6 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึ่งประสงค์
     กลยุทธที่ 7 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานและแนวทางการประกอบอาชีพ
  เป้าประสงค์ : เพิ่มปริมาณผู้เรียนระยะสั้นร้อยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ                       80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 2 : เพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะสั้น
     กลยุทธที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนระยะสั้น
  เป้าประสงค์ : ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 3 : เพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
     กลยุทธที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนสายวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.
     กลยุทธที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม                             ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 4 : พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ให้ทันต่อการ                                       เปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
    กลยุทธที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น
    กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรใหม่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น                      และผู้เรียนในทุกระดับ
  เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาร้อยละ 100
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 5 : พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพียงพอทันยุค                                 ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการจัดทำและพัฒนาสื่อ
    กลยุทธที่ 2 : สนับสนุนครูผู้สอนที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง
  เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอย่างมีคุณภาพ                        ร้อยละ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 6: พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ                                      มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการวัด                      และประเมินผล
    กลยุทธที่ 3 : ส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียน
    กลยุทธที่ 4 : ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและ                          ควบคุมชั้นเรียนเป็นแบบอย่าง
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและ                      จรรยาบรรณ
  เป้าประสงค์ : ครูบุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติ                        หน้าที่ ร้อยละ 80
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 7 : พัฒนาครู บุคลากร อย่างครอบคลุมรอบด้าน
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้                      รับมอบหมายหรือความถนัดหรือความสนใจ
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมครู ผู้บริหาร ให้มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรม                        จริยธรรม
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่                      สวยงามร่มรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนพอเพียง
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 8 : พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสานศึกษา
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาอย่างถั่วถึงทุกพื้นที่
    กลยุทธที่ 2 : ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย                      สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
    กลยุทธที่ 3 : ปรับปรุงพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ                            จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สถานศึกษา
    กลยุทธที่ 4 : สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ แหล่งเรียน                      รู้และครุภัณฑ์ที่เป็นสมบัติส่วนรวม
พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  เป้าประสงค์ : จัดทำ MOU กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มร้อยละ 20
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 9 : จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    กลยุทธที่ 1 : จัดทำ MOU กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ
  เป้าประสงค์ : จัดทำเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 1 เครือข่าย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 10 : ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
    กลยุทธที่ 1 : จัดทำหรือสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองชุมชน
    กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
  เป้าประสงค์ : ครู บุคลากรและผู้เรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่เป็นไปตาม                          เกณฑ์มาตรฐาน
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 11 : ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม สิ่ง                                  ประดิษฐ์ และงานวิจัย
    กลยุทธที่ 1 : ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของครู บุคลากรและผู้เรียน
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ทำวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
    กลยุทธที่ 3 : นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
    กลยุทธที่ 4 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่ 7 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการ                      เรียนการสอน
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครู                        บุคลากรและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 12 : นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถาน                                    ศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและ                        การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้บริหารและผู้เรียนได้เข้าถึงสารสนเทศของสถาน                      ศึกษาอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 8 : บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของ                                เศรษฐกิจพอเพียง
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยความสุจริต                     โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 13 : บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล
    กลยุทธที่ 1 : พัฒนาครู ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความรู้                        ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
    กลยุทธที่ 2 : เฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
  เป้าประสงค์ : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วม                      มือ ส่งเสริม เสียสละร่วมกันบริหารสถานศึกษา
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 14 : ส่งเสริมความร่วมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย
    กลยุทธที่ 1 : แต่งตั้งและคัดเลือกกรรมการวิทยาลัยที่มีความเหมาะสม
    กลยุทธที่ 2 : ส่งเสริมให้คณะกรรมการวิทยาลัยมีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการสถาน                      ศึกษา
  เป้าประสงค์ : ครูบุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการใช้                      กับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
   ประเด็นยุทธศาสาตร์ 15 : บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลัก                          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    กลยุทธที่ 1 : บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
    กลยุทธที่ 2 : บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
    กลยุทธที่ 3 : สนับสนุนให้ครูบุคลากร ผู้บริหาร ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ                        เพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พันธกิจที่ 9 : บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับต่างๆ
  เป้าประสงค์ : ดำเนินงานตอบสนองต่อภารกิจและนโยบายสำคัญขององค์กรและหน่วยงาน                    ภายนอกได้ทุกนโยบาย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 16 : ดำเนินการตามนโยบายขององค์กรและหน่วยงาน
     กลยุทธที่ 1 : นโยบายของรัฐ
     กลยุทธที่ 2 : นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     กลยุทธที่ 3 : นโยบายจากหน่วยงานอื่นๆ
     กลยุทธที่ 4 : นโยบายจังหวัดศรีสะเกษ
  เป้าประสงค์ : ดำเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายต้นสังกัดได้ครบทุกนโยบาย                        และภารกิจบรรลุเป้าหมาย
  ประเด็นยุทธศาสาตร์ 17 : ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ สอศ.
    กลยุทธที่ 1 : ดำเนินโครงการหรือภารกิจของ สอศ. ที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.