มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รหัสวิชา 102 ภาษาอังกฤษ

tra

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้


1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 102 ภาษาอังกฤษ เลขที่ตำแหน่ง 4607 จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด