Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับในธุรกิจอาเซียน เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 359
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 312
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 498
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 336
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 328
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 330
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 291
โครงการวันวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 285
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ SME เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 279
โครงการอบรมขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 286

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.