Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สื่อการสอนสาขาวิชาการบัญชี

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาการบัญชี

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา หลักเศรษฐศาสตร์                                              ครูตมิสา  ยอดบุตร
 2 วิชา มนุษยสัมพันธ์ ครูตมิสา  ยอดบุตร
 3 วิชา การสื่อสารธุรกิจ ครูตมิสา  ยอดบุตร
 4 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 ครูวรวุฒิ  ลาลุน
 5 วิชา หลักการจัดการ ครูวรวุฒิ  ลาลุน
 6 วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ครูปรารถนา  มัครมย์
 7 วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน                ครูปรารถนา  มัครมย์
 8 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครูกัญญนันทน์  ยอดครุฑ
 9    
 10    

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.