สื่อการสอนสาขาวิชาช่างยนต์

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาช่างยนต์

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                                          ครูศราวุธ แข่งขัน
 2 วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ครูศราวุธ แข่งขัน
 3 วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล ครูศราวุธ แข่งขัน
 4 วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก ครูศราวุธ แข่งขัน
 5 วิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ครูศราวุธ แข่งขัน
 6 วิชา งานสีและตัวถังรถยนต์ ครูศราวุธ แข่งขัน
 7        
 8
 9    
 10