Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ 347 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2559

 คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  ที่   247 / 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2559
 

folder icon

ดาวน์โหลดคำสั่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.