มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวนหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร