Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 2
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 17
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการณ์และการเขียนแผนธุรกิจ) เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 23
ต้อนรับ ดร. วีระกุล อรัญยะนาค และคณะผู้ตรวจราชการ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 30
รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 45
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 47
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 34
รับฟังผลการตรวจสุขภาพ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 294
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 259
วันปิยมหาราช เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 262

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.