โครงการอบรม PLC STEM และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

9

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษจัดโครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ