Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

7

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษได้รับโล่ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาได้ผลดีต่อเนื่อง มอบให้โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.