โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

3

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นำโดย ท่านรองฯ ดาราณี จันทร์มหา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สิทธิศักดิ์ อาจหาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร ครู และผู้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ