Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานบริหารงานทั่วไป

sakchan

ratmanee2

nattapa

                                                    nopic2

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
๓. เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๔. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๕. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
๖. รวบรวมและเผยแพร่ข่างสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
๗. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่ง ไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.