Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

passakorn

wilai

nopic2

                                                 nopic2   nopic2

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาถนศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพแระโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.