งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

passakorn

surapee2

nalinee

          nalinee   kantida   panuwit   seenaul

          nopic2   nopic2   nopic2   nopic2

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรม ต่างๆขึ้นภายในสถานศึกษา
๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อกท.)องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อ.ช.ท. )องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อศท.)หรือองค์การที่เรียกชื่ออื่นในลักษณะเดียวกัน
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
๕. ควบคุมดูแล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปะวัฒนาธรรมในสถานศึกษา
๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
๘. ประสานงานปละให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย