Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

passakorn

surapee2

sarawut

                                piyanut   nopic2   nopic2

                                nopic2   nopic2   nopic2                

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
๒. ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เช่นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากขนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบายเช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆกรณีภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
๖. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสานเสพติด งานแก้ปัญหาโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
๗. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
๘. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.