วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและขยายผลแนวทาง การดำเนินชีวิตตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และให้สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

           วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  ตระหนักในความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา   โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และ เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา และชุมชน ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ในทุก ๆ ด้าน  ทั้งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และชุมชนเครือข่าย เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเกิดความ  สมดุล  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  วิทยาลัยฯ จึงขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ผังที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้