ฐานการเรียนรู้ที่ 1.1

ฐานการเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9

สถานที่ตั้ง : อาคารพอเพียง

วิทยากรแกนนำ : นายบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

 1. เทิดพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศปพพ.ของสถานศึกษา

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

 1. ใช้สำหรับประชุมวางแผน คณะทำงาน
 2. ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ศปพพ.ผ่านสื่อ ภาพ การประชุม การชี้แจง การนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศปพพ.
 3. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามความต้องการของ ผู้เรียน เครือข่าย

ข้อมูลความรู้

          พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยในทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชนชาวไทยและชาวโลก ประกอบด้วยพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ดังนี้

       พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม  พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม  พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง  พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ  พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา  พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 1. ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 2. ตัวอย่างการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

ประโยชน์

 1. สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  ชุมชน  สังคม
 3. ลดเวลาในการศึกษา ดูงานในฐานต่างๆ

ผู้เรียน ชุมชน มีทัศนคติที่ดีสถานศึกษา

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม

พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม 

พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง 

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา 

 พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม   

การถอดบทเรียน