ฐานการเรียนรู้ที่ 1.2

ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง (Welding  Simulator)

ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง (Welding  Simulator)

สถานที่ตั้ง : โรงฝึกงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยากรแกนนำ : นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

 • อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะด้วยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW,MMA,111) กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW,MIG/MAG,135) กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GMAW,TIG,141) ให้กับผู้เรียน (ปวช.ปวส.ระยะสั้น) ทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานเชื่อมโลหะ เบื้องต้น และ บุคลากรของสถานประกอบการเครือข่าย
 • จัดทักษะการแข่งขันงานเชื่อมเสมือนจริงตามมาตรฐาน ISO 9606-1
 • คัดเลือกตัวแทนผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

 1. ประชุมวางแผน คณะวิทยากร ชี้แจงกลุ่มผู้เรียน ในการปฏิบัติงาน
 2. ดำเนินงานตามแผน
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามแผนการเรียน
 4. ประเมินผลและคัดเลือกตัวแทน พัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้น สำหรับแข่งขันในระดับชาติ

ข้อมูลความรู้

          เทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง  เป็นอุปกรณ์ช่วยการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมงานโลหะ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ และการอบรมเพื่อพัฒนาฝีแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีข้อดีคือไม่สิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์งานเชื่อม  ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งประกอบด้วยชุดจำลองกรรมวิธีการเชื่อม ได้ 3 ประเภท ได้แก่ กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW,MMA,111) กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW,MIG/MAG,135) กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GMAW,TIG,141)  

และ มีโปรแกรมการจัดการ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ฝึกหัดแต่ละคนแยกเป็นสัดส่วน ทำให้ผู้สอนสะดวกต่อการจัดการข้อมูล มีระบบการจัดเก็บเอกสาร และบททดสอบต่างๆ เป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิค ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ตัวเครื่องจำลองการเชื่อม สามารถตั้งค่าต่างๆได้เหมือนเป็นการเชื่อมจริง ทั้งกระแสเชื่อม และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  รองรับโปรแกรมแบบฝึกหัดที่ผู้สอนสร้างขึ้นมา หรือมาจากมาตรฐานสากล เช่น AWS,TWI,DVS เป็นต้น  มีระบบวิเคราะห์และให้คะแนนหลังการฝึกเชื่อม สามารถเรียกดูวีดิโอย้อนหลัง หลังจากการฝึกเชื่อมได้  สามารถทำชิ้นงานจำลองการเชื่อม ให้เสมือนงานจริงของผู้เรียนได้

ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อม

 1. กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW,MMA,111)
 2. กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW,MIG/MAG,135)
 3. กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GMAW,TIG,141)

ประโยชน์

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเชื่อมจริงตามมาตรฐาน  ISO 9606-1
 2. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้วัสดุฝึกจริง
 3. มีความปลอดภัยต่อผู้ฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
 5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

การเชื่อมเสมือนจริง

การถอดบทเรียน