ฐานการเรียนรู้ที่ 2.1

ฐานการเรียนรู้ fi it center

สถานที่ตั้ง : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

          1. พัฒนาทักษะการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร อุปกรณ์  

             เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

          2. ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ของชุมชน

          3. ถ่ายทอดองค์ความรู้  วิธีการดูแล บำรุงรักษา เครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร

              และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

  1. ประชุมวางแผน คณะวิทยากร ชี้แจงกลุ่มผู้เรียน ในการปฏิบัติงาน
  2. ดำเนินงานตามแผน
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามแผนการเรียน

                   4  ติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา

ข้อมูลความรู้

          นักเรียน นักศึกษา ที่ประจำฐาน fix it center ต้องเป็นนักเรียน ที่ เรียนในรายวิชา ช่างยนต์

ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และควรเป็น ระดับ ชั้น ปวช. ๒ ขึ้นไป

ความรู้เกี่ยวกับฐาน fix it center

          1  การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

          2. การซ่อมจักรยานยนต์

          3  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

          4. การซ่อม โทรทัศน์ เครื่องเสียง

ประโยชน์

          1. ฝึกประสบการณ์ตรงให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

          2. ปลูกฝังการเป็นผู้มีจิตอาสา

           3. เพิ่มรายได้ให้ภาคครัวเรือน ของชุมชน

การถอดบทเรียน