นางสาวปรารถนา มัครมย์

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยที่ 2 เรื่อง  การออมครูผู้สอน นางสาวปรารถนา  มัครมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *