นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    รายวิชา  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

             หน่วยที่   1  เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น

ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *