นางชลาลัย บุญพิคำ

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รายวิชา 

ขนมไทย(1402-2307)  

เรื่อง  น้ำดอกอัญชันน้ำผึ้งมะนาว

นางชลาลัย  บุญพิคำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *