นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เรื่อง  การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานครู นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *