ฐานการเรียนรู้ที่ 3.1

 ฐานการเรียนรู้ ฐานบ่มเพาะวิชาชีพอาชีวศึกษา

สถานที่ตั้ง : อาคาร 6

วิทยากรแกนนำ : นางสาวปรารถนา  มัครมย์ และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

  1. อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การผลิต การขาย การบัญชี การตลาด ให้กับผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามหลัก ศปพพ.
  2. บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

  • พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีความสามารถเข้าแข่งขันทักษะการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ ในระดับชาติ

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

  1. ใช้สำหรับประชุมวางแผน คณะทำงาน
  2. ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการผลิต การขาย การบัญชี การตลาด ผ่านการฝึกปฏิบัติ และสื่อต่างๆ ตามหลักศูนย์การเรียนร็ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ประเมินผลและคัดเลือกตัวแทน พัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นสำหรับแข่งขันในระดับชาติ

ข้อมูลความรู้

          บ่มเพาะวิชาชีพอาชีวศึกษา เป็นแหล่งพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีหน้าที่ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษา และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ในสภาวการณ์จริง ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย        

          ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ประเภท และรูปแบบของธุรกิจ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนพาณิชย์ ภาษีธุรกิจสำหรับ SMEs  แหล่งนวัตกรรมและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

          ด้านการเขียนแผนธุรกิจ  ความหมายและความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ  วัตถุประสงค์และองค์ประกอบในการเขียนแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาลงมือปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ  นำเสนอแผนธุรกิจ

          ด้านการศึกษาดูงาน ศึกษาการดำเนินธุรกิจดูงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ  เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาด การบริหารเงินทุนและเรียนรู้ ศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

การถอดบทเรียน