ฐานการเรียนรู้ที่ 3.2

ฐานการเรียนรู้ที่ 3.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ฐานการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาบริการ ชั้นที่ 2

วิทยากรแกนนำ : นางณัฐภา  บุญถูกนิธิโชติ และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

          1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น

         2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น

         3.  แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

  1. ประชุมวางแผน คณะวิทยากร ชี้แจงกลุ่มผู้เรียน ในการปฏิบัติงาน
  2. ดำเนินงานตามแผน
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามแผนการเรียน

ข้อมูลความรู้

          คำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ (หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี)  ประเพณีท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง มรดกทางวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  1. การอนุรักษ์การแต่งกายประจำถิ่น 4 เผ่าไทย
  2. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น

ประโยชน์

  1. สร้างจิตสำนึกความเอกลักษณ์ประจำถิ่น
  2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  ชุมชน  สังคม
  3. ลดเวลาในการศึกษา ดูงาน ตามชุมชนต่าง ๆ
  4. ผู้เรียน ชุมชน มีทัศนคติที่ดีสถานศึกษา

การถอดบทเรียน

1 เสริมสวย

การถอดบทเรียน เสริมสวย

2 อาหารเเละขนม

การถอดบทเรียน อาหารเเละขนม

3 ตัดผมชาย

การถอดบทเรียน ตัดผมชาย

4 ตัดเย็บเสื้อผ้า

การถอดบทเรียน ตัดเย็บเสื้อผ้า