ฐานการเรียนรู้ที่ 4.2

ฐานการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถานที่ตั้ง : ข้างโรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

วิทยากรแกนนำ : นางสาวปิยธิดา สารโพธิ์ และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

          1. บอกความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมได้

         2. บอกแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

  1. ประชุมวางแผน คณะวิทยากร ชี้แจงกลุ่มผู้เรียน ในการปฏิบัติงาน
  2. ดำเนินงานตามแผน
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามแผนการเรียน

ข้อมูลความรู้

          พลังงานมีความสำคัญมาก ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การขนส่งและมีแนวโน้ม      การใช้พลังงานมากขึ้นในอนาคต รัฐบาลจะต้องมีนโยบายหรือแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคนร่วมมือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพราะว่าการใช้พลังงานจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

          การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้นไม้ พืช ผักสวนครัวที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณมากมาย รวมถึงพืชเศรษฐกิจจะต้องรู้วิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้แต่ละชนิด เช่น การปลูกแบบเพาะ แบบปักชำกิ่ง แบบตอนกิ่ง เป็นต้น รวมถึงการผสมดินปลูกให้เหมาะสมกับพันธุ์ไม้

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้

  1. รู้ชนิด ประโยชน์ สรรพคุณ ของต้นไม้ชนิดต่างๆ
  2. รู้วิธีการอนุรักษ์ เช่น การเพาะปลูก การชำกิ่ง การตอนกิ่ง

ประโยชน์

  1. ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในเรื่อง ประโยชน์ สรรพคุณของพืช ผักแต่ละชนิด
  2. มีเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

การถอดบทเรียน