ฐานการเรียนรู้ที่ 5.1

ฐานการเรียนรู้ ฐานงานวิจัย

สถานที่ตั้ง : อาคารพอเพียง

วิทยากรแกนนำ : นายตะวันรุ่ง  รัตนอุไร และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

 1. อบรมให้ความรู้ วิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

 1. ใช้ประชุมวางแผนคณะทำงาน
 2. ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 3. ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย นวัตกรรม

ข้อมูลความรู้

          การวิจัย  คือ  การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่   ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการแต่ละสาขาซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดหรือ  การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะ ดังนี้

1.   เป็นกระบวนการที่มีระบบ แบบแผน

2.   มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน

3.   ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียงมีหลักเหตุผล

4.   บันทึกและรายงานผลออกมาอย่างระวัง

การวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

 1. การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมีระบบ
 2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุมีผล และมีเป้าหมายที่แน่นอน
 3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
 4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ และได้ความรู้ใหม่  ความรู้ที่ได้อาจเป็นความรู้เดิมได้ในกรณีที่มุ่งวิจัยเพื่อตรวจสอบซ้ำ

5.   การวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือพัฒนากฎเกณฑ์ ทฤษฏี หรือตรวจสอบทฤษฏี

6.   การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ บางครั้งจะต้องเฝ้าติดตามผลบันทึกผลอย่างละเอียดใช้เวลานาน  บางครั้งผลการวิจัยขัดแย้งกับบุคคลอื่น อันอาจทำให้ได้รับการโจมตีผู้วิจัยจำต้องใช้ความกล้าหาญนำเสนอผลการวิจัยตรงตามความเป็นจริงที่ค้นพบ

7.   การวิจัยจะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง

ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย

 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
 2. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 4. แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์

ประโยชน์

1.ช่วยให้ได้รับความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ

2. ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฏีต่าง ๆ

3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ

4. ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5.ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6. ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีดำรงชีวิตให้ดี ยิ่งขึ้น

การถอดบนเรียน