ฐานการเรียนรู้ที่ 5.2

ฐานการเรียนรู้ ฐานสิ่งประดิษฐ์

สถานที่ตั้ง : ประจำสาขาวิชา

วิทยากรแกนนำ : นางรัชนี  พัฒไทสง และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

  1. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับจัดทำสิ่งประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนและชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

  1. ใช้ประชุมวางแผนคณะทำงาน
  2. ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  3. ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน

ข้อมูลความรู้

          สิ่งประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์ วิธีการ องค์ประกอบหรือกระบวนการที่ไม่เหมือนอย่างอื่นหรือแปลกใหม่ กระบวนการสิ่งประดิษฐ์เป็นกระบวนการภายในกระบวนการวิศวกรรมโดยรวมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์การเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่สำหรับการสร้างวัตถุหรือผลลัพธ์อย่างหนึ่งก็ได้ งานดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่และไม่ชัดเจนแก่ผู้อื่นที่มีทักษะในสาขาเดียวกัน ผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เรียกว่า นักประดิษฐ์ และอีกความหมายหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างนวัตกรรมที่บุคคลรับมาและส่งต่อให้ผู้อื่น สิ่งประดิษฐ์มักเป็นองค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ 

          ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  10 ประเภทดังนี้

          ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ

ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

           ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

          ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

          ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

          ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Internet Of Thing

ประเภทที่ 10องค์ความรู้การนำเสนอ ภาคภาษาอังกฤษ

การถอดบทเรียน