นางรัตน์มณี บุญใหญ่

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา

เรื่อง การบริหารงานบุคลากรและงบประมาณในสถานศึกษา

โดย นางรัตน์มณี บุญใหญ่   รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางชลาลัย บุญพิคำ

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รายวิชา 

ขนมไทย(1402-2307)  

เรื่อง  น้ำดอกอัญชันน้ำผึ้งมะนาว

นางชลาลัย  บุญพิคำ

นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เรื่อง  การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานครู นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ  

นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    รายวิชา  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

             หน่วยที่   1  เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น

ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี อันหนองกุง  

นางสาวปรารถนา มัครมย์

การถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยที่ 2 เรื่อง  การออมครูผู้สอน นางสาวปรารถนา  มัครมย์