ฐานการเรียนรู้ที่ 5.3

ฐานหมากล้อมพอเพียง

ฐานการเรียนรู้ ฐานหมากล้อมพอเพียง

สถานที่ตั้ง : อาคารพอเพียง

วิทยากรแกนนำ : นายตะวันรุ่ง  รัตนอุไร และคณะ

วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎกติตา วิธีการเล่น หมากล้อม

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้  ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการ การเล่นหมากล้อม

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้ที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีใช้ฐานการเรียนรู้

1. ใช้ประชุมวางแผนคณะทำงาน

2. ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหมากล้อม นวัตกรรมการเล่น ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3. ใช้เป็นที่ตั้งของชมรมหมากล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลความรู้

          หมากล้อม  คือ  เป็นกีฬาที่มีกฎกติกาเพียงเล็กน้อย กติกาข้อหลักสำคัญที่สุดคือ “วางหมากให้ล้อมพื้นที่ว่างให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้” การเล่นนั้นพลิกแพลงได้มากมาย   หมากล้อม คือ การเล่นหมากล้อมสามารถทำให้ผู้เล่นพัฒนาความคิดให้เฉียบคม มีทัศนะคติความคิดที่ดีต่อปัญหาชอบความยากและงานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังฝึกให้เป็นนักวางแผนกลยุทธ ฝึกให้ควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่ง แล้ววิเคราะห์วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ ไปตามเหตุผลอันสมควร คนอย่างนี้ย่อมเป็นคน “เก่งงาน”  เขาจะสามารถทำงานต่าง ๆได้ดี บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์

2. คณิตศาสตร์

3. ปรัชญาและแนวคิด

4. ศิลปะการชิงชัย

ทักษะนักหมากล้อมที่ดี ควรมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. การวางแผน ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมิใช่อารมณ์

2. ความสำเร็จจะเกิดจากการผสมผสานระหว่างนโยบาย กลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดีพร้อม มิใช่โดยโชคช่วยหรือความบังเอิญ

3. มีการปรับกลยุทธตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุงบทบาทตามสถานภาพใหม่

4. ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความมั่งคงของเราไม่ควรใช้เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม เพราะกำลังที่มุ่งใช้เพื่อทำลายมักมีปฏิกิริยาย้อนกลับที่รุนแรง

5. ไม่มีใครได้ทุกอย่างทั้งหมด เมื่อได้มาต้องเตรียมเสีย เมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางได้กลับมา

6. จัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ

7. จัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตเสมือนการดูแลสนามรบต่าง ๆ ในสงคราม อย่าชนะสนามรบแต่แพ้สงคราม

8. ศึกษากำลังที่เกิดจากการรวมตัวเป็นกลุ่มของหมากบนกระดาน การเปรียบเทียบกำลัง การสะสมกำลัง การป้องกันการเสื่อมสลายของกำลังและสุดท้ายคือ การใช้กำลังอย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์

9. รู้จักประมาณและเคารพผู้อื่น ในฐานะที่ต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน

10. เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีฝีมือทัดเทียมกัน คนแพ้คือคนที่ทำผิดมากกว่า เพราะฉะนั้นการแพ้จะให้ประโยชน์ในด้านการเตือนสติ ให้สำรวจตัวเองว่าเราได้ทำผิดอะไรบ้าง จุดบกพร่องอยู่ที่ไหน

11. ช่วยให้เข้าใจเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลง” อันเป็นสัจจะของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ตามเหตุปัจจัย ไม่ยึดติด ช่วยยกระดับภูมิจิตใจให้เข้าถึงความว่างความสงบอันเป็นคุณภาพจิตขึ้นสูงสุด

ความรู้เกี่ยวกับหมากล้อม

1. กฎกติตา วิธีการเล่น หมากล้อม

2. มารยาทในการเล่น

3. เทคนิคการ การเล่นหมากล้อม ในการเปิดเกมส์ ในกลางกระดาน และการปิดเกมส์

ประโยชน์

1. ก่อให้เกิดสมาธิและช่วยแก้ไขสมาธิสั้น

2. มีความฉลาดทางสติปัญญา

3. มีความฉลาดทางอารมณ์

4. มีจริยธรรม คุณธรรม

5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ

6. มีทักษะทางสังคม  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

การถอดบนเรียน