ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 158 ปีการศึกษา 2565