วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ​

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ...... คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ...... คน