ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ​

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2565

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน …… คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน …… คน