ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้
เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธ์กิจ

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ