ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

พ.ศ.2500-พ.ศ.2545

นาย……………………….

ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.2500-พ.ศ.2545

นาย……………………….

ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.2500-พ.ศ.2545

นาย……………………….

ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.2500-พ.ศ.2545

นาย……………………….

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.2562-พ.ศ.2564

นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

พ.ศ.2564- ปัจจุบัน

นายสุระภี ผกาพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ