วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ภารกิจ

ปรัชญา
"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ"

อัตลักษณ์
"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ"

เอกลักษณ์
"ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วิสัยทัศน์

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะส้ันอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
พันธกิจที่ 7 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 8 : บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 9 : บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับต่างๆ