วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

ปรัชญา
"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ""

วิสัยทัศน์
"SIPOTEC ส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชน"

เอกลักษณ์
"แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ"

อัตลักษณ์
"บริการวิชาชีพสู่ชุมชน"

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
พันธกิจที่ 7 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 8 : บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 9 : บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับต่างๆ