ผู้บริหารสถานศึกษา​

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุระภี ผกาพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
นายคีตนันต์ นาจำปา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร​
นางดาราณี จันทร์มหา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางดาราณี จันทร์มหา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายคีตนันต์ นาจำปา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ