วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

ผู้บริหารสถานศึกษา​

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายมนตรี สุริยพันตรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
นางดาราณี จันทร์มหา​
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร​
นางสาวพัชรี ยิ่งยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายกมล โคตะมะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวพัชรี ยิ่งยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา