วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ​

คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

นายนิวัฒน์ สุริยาเรืองฤทธิ์
ประธานกรรมการ
พระครูสุตะวรารังการ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระชาญชัย วิสารโท
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายบุญชรัสม์ ธนัชมนตรีวิศาล
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
นางจันทร์จิรา แนวมั่น
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมชาย ชาวสวน
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นายเลิศวณิช ศรีธนานันท์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นายสมชาย บุดดา
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นายทวี รุ้งแสงเจริญทรัพย์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นายวีรยุทธ์ ฐิติสมบูรณ์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นายอรุณศักดิ์ โอชารส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสฤษฏิ์ นาควารินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัตน์มณี บุญใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวิไล ศิลาบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพัสกร คำเพราะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศรีอุบล วงษ์มณี
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายวันดี แซ่จึง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพงศธร มณีวงษ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายมนตรี สุริยพันตรี
กรรมการและเลขานุการ