คณะกรรมการวิทยาลัยฯ​

คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

นาย...................
ประธานกรรมการ
นาย................................
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นาย................................
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
นาย................................
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาย................................
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นาย................................
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นาย................................
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
นาย................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย................................
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นาย................................
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นาย................................
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุระภี ผกาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ