วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางพรประภา รองทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี)

นางสาวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)