วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

นายศราวุธ แข่งขัน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์)

นายประจักษ์ ใจสุระ
ตำแหน่ง ครู
นายฉัตรชัย โกการัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายชัยกมล หนูแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย