วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายมนตรี สุริยพันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
นางดาราณี จันทร์มหา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
นายกมล โคตะมะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
นางสาวพัชรี ยิ่งยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
นายอัครพงษ์ ติงสะ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต์
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ผู้แทนฝ่ายผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
นายวิทยากร วรรณา
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กรรมการ
นายศราวุธ แข่งขัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายนิพนธ์ พระสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางพรประภา รองทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายพะเยาว์ สุขจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสาวศิรดา กุดวงค์แก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ