วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายสุระภี ผกาพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
นางดาราณี จันทร์มหา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
นางดาราณี จันทร์มหา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
นายคีตนันต์ นาจำปา
ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายคีตนันต์ นาจำปา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
กรรมการ
นายตะวันรุ่ง รัตนอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
/ช่างกลโรงงาน
กรรมการ
นายศราวุธ แข่งขัน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
กรรมการ
นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
กรรมการ
นายธวัชชัย หาญบาง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กรรมการ
นายวิทยากร วรรณา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
นางสาวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
กรรมการ
นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
นายอัครพงษ์ ติงสะ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
กรรมการ
นางสาวศิรดา กุดวงค์แก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
กรรมการ
นางปิยนุช โตมร
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม
กรรมการ
นายอัครพงษ์ ติงสะ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ